Kontakt

Wersja archiwalna z dnia 10.02.2017

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego

ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa
Centrala – tel. +48 22 60 80 100
Fax: +48 22 60 80 273
E-mail: info@ksap.gov.pl (link sends e-mail)

Ośrodek Kształcenia Stacjonarnego
Realizuje program kształcenia słuchaczy KSAP. Organizuje seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, staże administracyjne. Prowadzi kursy i szkolenia językowe dla słuchaczy.
Kierownik – tel. +48 22 60 80 220
+48 22 60 80 217
+48 22 60 80 218
+48 22 60 80 219
+48 22 60 80 221
+48 22 60 80 222

Koordynatorzy ds. nauczania języków obcych
angielski – tel. +48 22 60 80 208
francuski – tel. +48 22 60 80 210/211
niemiecki – tel. +48 22 60 80 206

Ośrodek Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego
Przygotowuje szkolenia skierowane do pracowników administracji publicznej. Opracowuje programy szkoleniowe dedykowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb poszczególnych urzędów. Organizuje konferencje, seminaria oraz spotkania eksperckie upowszechniające nowe metody pracy w administracji publicznej. Prowadzi kursy i szkolenia językowe dla pracowników administracji publicznej. Organizuje lingwistyczne postępowanie sprawdzające.
Kierownik – tel. +48 22 60 80 106
+48 22 60 80 101
+48 22 60 80 109
+48 22 60 80 111
+48 22 60 80 112
+48 22 60 80 163

Biuro Spraw Personalnych
Prowadzi sprawy pracownicze i osobowe pracowników oraz słuchaczy KSAP. Realizuje politykę i strategię personalną Dyrektora. Przygotowuje rekrutację kandydatów na słuchaczy KSAP. Organizuje postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników starających się o mianowanie w służbie cywilnej.
Kierownik – tel. +48 22 60 80 105
+48 22 60 80 127
+48 22 60 80 128
+48 22 60 80 129
+48 22 60 80 130
+48 22 60 80 131
Fax: +48 22 60 80 160

Biblioteka
Prowadzi czytelnię i wypożyczalnię zgromadzonych zasobów KSAP. Udostępnia na miejscu czasopisma polskie i zagraniczne. Umożliwia korzystanie z książek elektronicznych. Prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.
Czytelnia – tel. +48 22 60 80 213
+48 22 60 80 224
+48 22 60 80 226

Biuro Ekonomiczno-Finansowe
Planuje budżet Szkoły na podstawie przyznanych limitów finansowych oraz nadzoruje jego wykonywanie. Prowadzi rachunkowość Szkoły. Sporządza statystyki oraz analizy. Pozyskuje środki z funduszy unijnych na realizację projektów KSAP. Rozlicza prowadzone projekty finansowane z funduszy unijnych oraz pozostałych środków niepochodzących z dotacji podmiotowej.
Główna księgowa – tel. +48 22 60 80 202
+48 22 60 80 203
+48 22 60 80 204
+48 22 60 80 205
Kasa – tel. +48 22 60 80 201

Biuro Administracyjne
Prowadzi postępowania przewidziane w ustawie o zamówieniach publicznych. Zarządza mieniem, w tym budynkami Szkoły. Prowadzi rejestrację korespondencji przychodzącej i wychodzącej, a także wymianę międzyresortową. Prowadzi kancelarię oraz archiwum KSAP. Administruje siecią komputerową, serwerami i systemami informatycznymi.
Kierownik – tel. +48 22 60 80 174
+48 22 60 80 171
+48 22 60 80 177
+48 22 60 80 230
+48 22 60 80 172
Kancelaria – tel. +48 22 60 80 173
Fax: +48 22 60 80 273

Biuro Dyrektora
Zapewnia obsługę administracyjną i merytoryczną Dyrektora. Organizuje konferencje, spotkania i wywiady kierownictwa KSAP. Prowadzi działalność promocyjną i wydawniczą. Koordynuje zamieszczanie treści w portalu internetowym Szkoły i serwisach społecznościowych. Współpracuje z organizacjami zagranicznymi. Organizuje szkolenia i inne przedsięwzięcia służące kształtowaniu administracji publicznej z wielu krajów.
Kierownik – tel. +48 22 60 80 119
+48 22 60 80 114, +48 22 60 80 116
+48 22 60 80 108, +48 22 60 80 120, +48 22 60 80 121,
+48 22 60 80 122, +48 22 60 80 135, +48 22 60 80 137
Fax: +48 22 60 80 216

Radca prawny
Zapewnia obsługę prawną Szkoły. Nadzoruje prawne aspekty działania Szkoły. Opiniuje projekty umów, porozumień, aktów wewnętrznych i zewnętrznych oraz innych dokumentów wywołujących skutki prawne dla Szkoły. Reprezentuje Szkołę w prowadzonych postępowaniach na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
+48 22 60 80 124

Kolegium KSAP
Al. Solidarności 87A (od ulicy Orlej)
00-144 Warszawa
Kierownik – tel. +48 22 62 47 924
Recepcja – tel. +48 22 62 04 626

Kontakt dla mediów
Obsługą prasową i informacyjną Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zajmuje się Biuro Dyrektora. Zasady udostępniania informacji reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (z późn. zm.). Biuro Dyrektora odpowiada na wszelkie zapytania, sugestie i propozycje od dziennikarzy dotyczące informacji publicznych.
+48 22 60 80 121

Podpisał: Biuro Informatyki
Dokument z dnia: 10.02.2017
Dokument oglądany razy: 9 657
Opublikował: Tomasz Wroński
Publikacja dnia: 10.02.2017
 
wydruk z dnia: 5.10.2022 // bip.ksap.gov.pl